1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

6 Haziran 2010 0 Yazar: Alıntı

Yöntem

Yöntem

Yöntem, “belli bir problemi çözmek için izlenen düzenli yol” şeklinde tanımlanabilir. Araştırma yöntemi, problemin çözümü için gerekli verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasını içerir. Araştırma yöntemi bir başka araştırmacının aynı çalışmayı gerektiğinde aynen tekrarlayabilmesine olanak sağlayacak kapsam ve ayrıntıda verilmelidir.

Yöntem bölümünde “araştırmanın modeli”, “veriler ve toplanması” ile “verilerin çözümü ve yorumlanması” açıklanır. Araştırmanın uygulamalı olduğu durumlarda yöntem bölümüne “evren ve örneklem” başlığı eklenir.

Araştırma Modeli

Araştırma modeli araştırma amacına uygun olarak verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşulların tanımlanmasıdır. Bu koşullar, “tekil” ve “ilişkisel” olmak üzere iki farklı araştırma modeli kullanılarak açıklanabilir.

Tekil araştırma modelinde ilgilenilen olay ve konulara ilişkin değişkenler ayrı ayrı tanımlanır. Bu tanımlama geçmiş ya da şimdiki zamanla sınırlı olabileceği gibi, zamanın bir fonksiyonu olarak gelişimsel de olabilir. Örneğin “Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Güvenlik Boyutu ve Geleceği” konulu bir araştırmada tekil araştırma modelinin kullanılması uygun olacaktır.

İlişkisel araştırma modellerinde ise iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin varlığı ve/veya derecesi belirlenmeye çalışılır. Bu tür bir düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler, tekil araştırma modelinde olduğu gibi ayrı ayrı sembolleştirilir. Ancak bu sembolleştirme ilişkisel bir analize olanak verecek şekilde yapılır. “11 Eylül Sonrasında Değişen Terör Algılamalarının, Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri” konulu bir araştırmada ilişkisel tarama modelinin kullanılması uygun olacaktır.

Örnek:

Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu zaman dizisi modelinden yararlanılmıştır (Şekil 1). Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının, görev etkinliği ve verimliliği değişkenlerine olan etkileri saptanmaya çalışılacaktır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın uygulamalı olduğu durumlarda, uygulamanın yapıldığı örneklem ve sonuçların genellenmek isteneceği evren bu bölümde tanımlanır. Bu kapsamda örnekleme türü, örneklem büyüklüğü, bunun tahmininde kullanılan teknik, güven ve hata sınırlarının neler olduğu, gerekçeleriyle açıklanır.
Örnek olay türünden araştırmalarda ise yalnızca incelenen örnek ayrıntılı olarak tanıtılarak seçiliş nedeni açıklanır.

Örnek:

Amaç ve sınırlılıklarda da belirtildiği üzere, araştırma, Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının, polis teşkilatının karakol seviyesindeki birimlerinin, görev etkinliği ve verimliliğine olan etkilerinin belirlenmesine dönüktür.

Araştırmanın oranlı eleman örnekleme kullanılarak yazılacaktır. Bu çerçevede araştırmaya katılacak polis memurları sosyo-kültürel özelliklerine göre, kendi içinde benzeşikliği olan “alt evren”lere ayrılacak daha sonra bu alt evrenlerin her birinden, oransal örnekleme yapılacaktır.

Elde edilen verilerin genellenmek isteneceği çalışma evreni, polis teşkilatının karakol seviyesindeki birimleridir.

Veriler ve Toplanması

Araştırmada, hangi tür (olgusal, yargısal) verilerin, hangi kaynaklardan (belge, insan, diğer), hangi tekniklerle (belgesel tarama, gözlem, görüşme vb.) hangi araçlarla, kimler tarafından ve nasıl toplanacağı bu bölümde ayrıntılı olarak açıklanır.

Örnek:

Araştırmada, polis teşkilatının karakol seviyesindeki birimlerinin görev etkinliği ve verimliliğini belirleyici, (bu bölümde çalışmanın alındığı ülkenin poliste teşkilatının etkinlik ve verimliliğini belirleyen kriterler yer almaktadır) ilişkin olgusal veriler toplanacaktır.

Ayrıca toplanan olgusal veriler araştırmacı tarafından tasarlanacak ve uygulanacak olan bir anketten elde edilecek yargısal verilerle desteklenecektir.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması

Toplanan ham veriler, çoğu kez, toplandıkları şekliyle fazla bir şey anlatmazlar. Bunların nitel ve nicel analiz teknikleri kullanılarak çözümlenmesi ve yorumlanması gerekir. Bu nedenle ham verilerin nasıl toplanacağı kadar nasıl çözümleneceği ve yorumlanacağının da önceden belirlenmesi önemlidir.
Bu bölümde verilerin çözümü ve yorumlanmasında kullanılacak nitel ve nicel araştırma teknikleri seçilme gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı olarak tanımlanır.

Örnek:

Elde edilen görev etkinliği ve verimliliğini belirleyici veriler frekans dağılımı ve yüzdeler şeklinde özetlendikten sonra, deney ve kontrol grupları arasında karşılaştırmalar yapılacaktır.

Verilerin t çözümlemeleri yapılıp manidarlıkları 0,05 düzeyinde ve tek yönlü sınanacaktır.

Çözümlemeler, SPSS paket programından yararlanılarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, veriler kullanılabilirlik denetiminden geçirildikten (edit edildikten) sonra, bilgisayara aktarılacaktır.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tümü