1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Hıristiyanlığa Reddiye

2 Ekim 2012 0 Yazar: Alıntı

Giriş

HIRİSTIYANLIĞA REDDİYE
YAHUT
KİLİSEDEN CAMİYE
(Tuhfetü’i-erib fi’r-reddi ala ehli’s-salib)

Bütün hamd ve şükürler Allahü Teâlâ’ya mahsustur. Dualar ve iyilikler onun peygamberi Muhammed aleyhisselam’a olsun. Hak Teâlâ beni, sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselam’ın dinine hidayet ederek sonsuz lütuf ve ikramda bulundu. Yüce İslam dininin kat’i delillerine baktım ve gördüm ki, en küçük bir temyiz kabiliyeti olan kimse için, bu kuvvetli deliller gizli kalacak şeyler değildir. Meğerki gözünü küfür ve inad perdesi kaplamış bir şuursuz olsun.

İslam âlimlerinin kitaplarını inceledim. Onları da yeterli buldum. Ancak, Hıristiyanlık ve Yahudilik aleyhine yazılan reddiyelerde hemen hepsi akli delillere başvurup birkaç mes’ele müstesna, nakli deliller göstermemişler. Akli ve nakli delillerle ve kendi kitaplarındaki sözlerle reddeden sadece ibni Hazm’dır.

Bu sebeple nakil yolu ile gelen sözleri ve delilleri mukayese ederek, insaf üzere hareket etmeyi esas kabul ettim. Böylece Hıristiyanların batıl, fikirlerini, teslise bağlı esasları ile akla uymayan bozuk yollarım beyan eylemeyi, İncilleri ile bunları yazanları ve yapmakta oldukları ayinleri ve bunları icat edenleri, naklettikleri şeylerdeki küfürlerim açıklamayı, Hazret-i Mesih aleyhisselama iftiralarını, Allah’ü Teâlâ’ya yalan isnatlarını, İncil hakkında yaptıkları hile ve fesatlarını ve nihayet haçlarına olan secde ve ibadetlerindeki bozuklukları duyurmayı hararetle arzu ediyordum. Cenab-ı Hak bu arzumu gerçekleştirdi ve bu kısa kitapçığın yazılmasını bana ilham etti. Bu kitabımda evvela kendi hayat hikâyemi, vatanımdan ayrılışımı, İslam dinine nasıl girdiğimi anlattım. Sonra Tunus Emiri Ebü’l- Abbas Ahmed’in ve oğlu Ebü’l-Faris Abdü’l-aziz’in hükümetleri devrinde meydana gelen olayları, sahip olduğum nimet ve ihsanı beyan eyledim. Nihayet son kısımda Hıristiyanlığı red ve millet-i Muhammediyyenin faziletini ispata dair olan mevzuları açıkladım. Böylece vücuda gelen bu özlü eseri «Tuh-fetü’1-Erib Fi’r-Reddi Ala Ehl-i Salib» diye isimlendirdim.

Eser üç fasıldır.

Birinci fasıl: İslamiyeti kabul edişim ve Tunus hükümdarının yanındaki işlerim hakkındadır.

İkinci fasıl: Hicri sekiz yüz yirmi üç senesinde Tunus’un ikinci Hükümdarı Ebü’l-Faris Abdülaziz’in zamanında bulunduğum vazifelerle adı geçen hükümdarın güzel ahlakı ve eserleri hakkındadır.

Üçüncü fasıl: Hıristiyanlığın reddi ve Hazret-i Muhammed’in (Sallallahü aleyhi ve sellem) peygamberliğini Tevrat ve İncil gibi diğer peygamberlerin kitaplarındaki delillerle ispat hakkındadır.

İnşaallah bu faslın bitmesiyle bu kitabın maksadı da Allah’ın kuvvetiyle sona erecektir. Kudret ve kuvvet ancak yüce olan Cenab-ı Hakk’a mahsustur.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 Tümü