Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

6 Haziran 2010 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Geçici Anahatlar

Geçici Anahatlar

Bu başlık altında, tez için öngörülen “taslak plân” oluşturulur. Taslak plân, araştırma boyunca gelişerek değişecek olan plândır. Taslak plânda, giriş bölümün ardından, kuramsal çerçeve, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler, elde edilen bulgular ve bu bulgulara dayalı ulaşılan sonuçlar ayrı bölümler ve başlıklar altında düzenlenmelidir.

Kuramsal çerçeve bölümünde kuramsal çerçeve ifadesi yerine, bu çerçeveyi ifade eden başlık/başlıklar kullanılabilir.

Örnek:

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

BÖLÜM

I.GİRİŞ: ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ ve KAPSAMI

A. PROBLEM
B. ARAŞTIRMANIN AMACI
C. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
D. HİPOTEZLER
E. VARSAYIMLAR
F. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
G. TANIMLAR

II. KURAMSAL ÇERÇEVE: TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ

A. TEMEL KAVRAMLAR1. Kalitenin Tanımı

2. Kaliteyi Oluşturan Unsurlar
3. Kalite Olgusunun Tarihçesi

B. TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ

1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı
2. Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri

2.1. Liderlik
2.2. Önlemeye Yönelik Yaklaşım
2.3. Sürekli İyileştirme
2.4. Ölçüm ve İstatistik

3. Kalite Yönetimi Guruları ve Felsefeleri

3.1. W. Edwards Deming ve Felsefesi
3.2. Philip B. Crosby ve Felsefesi
3.3. Joseph M. Juran ve Felsefesi

4. Toplam Kalite Yönetimi ve Klasik Yönetim Düşüncesi

C. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN EVRİMSEL GELİŞİMİ

III. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMBİLİMİ

A. ARAŞTIRMA EVRENİ
B. ÖRNEKLEMİN SEÇİMİ
C. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
D. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ TEKNİKLER

IV. BULGULAR ve YORUMU

A. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI KARAKOLLARA AİT BİLGİLER

1. Karakolların Türü
2. Karakollarda Görevli Personelin Özellikleri
3. Karakollardaki Personel Devri
4. Karakollarda Bulunan Birim ve Bölümler
5. Karakolların Faaliyet Alanları

B. ARAŞTIRMAYA KATILAN PERSONELİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

1. Yaş Dağılımı
2. Rütbe Dağılımı
3. Eğitim Düzeyi
4. Sosyal Statü

C. BULGULAR
D. YORUM

V. SONUÇ EKLER KAYNAKLAR

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tümü