SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı

Bağımsız Örneklem t-Testi

Bağımsız Örneklem t-Testi

Bağımsız örneklem t-testinde ise tek örneklem t-testinden farklı olarak iki ayrı grubun ortalamaları karşılaştırılır. Öreğin feminizm konusunda hakkında erkek ve kadınların görüşleri arasında fark olup olmadığını test etmek isterseniz bağımsız örneklem t-testini kullanabilirsiniz. Benzer şekilde evli ve bekar kadınların kozmetik harcamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için kullanılabilecek yöntem yine bağımsız örneklem t-testidir.

Şimdi Bağımsız Örneklem t-Testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek: Bir sınıfta kız ve erkek öğrencilerin matematik dersinden aldıkları notlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Bu örnek için H0 ve H1 hipotezleri ise şu şekilde formüle edilebilir.

H0 = Kız ve erkek öğrencilerin matematik dersinden aldıkları notlar arasında anlamlı bir fark yoktur.

H1 = Kız ve erkek öğrencilerin matematik dersinden aldıkları notlar arasında anlamlı bir fark vardır.

Bağımsız Örneklem t-Testi için öncelikle aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » COMPARE MEANS » INDEPENDENT SAMPLE T TEST

Karşınıza aşağıdaki Independent-Sample T Test iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Matematik Notu) Test Variable(s) kutucuğunun içine, gruplandırmada kullanacağınız değişkeni (Örnekte, Cinsiyet) Grouping Variable satırına, aradaki okları kullanarak gönderin.

Şimdi kullanacağınız grupları tanımlamanız gerek. Bunun için Define Groups düğmesini tıklayın. Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu gelecektir. Burada Kızlar “1”, Erkeler “2” ile temsil edildiğinden bu rakamları Group 1 ve Group 2 satırlarına girdik. Bunun dışında örneğin gruplamayı Eğitim Düzeyi değişkenine göre yapmayı düşündünüz ve üniversite mezunları ile lisansüstü eğitim görenler karşılaştırmak istiyorsunuz. Kodlarınızda “1” İlköğretim, “2” Lise”, “3” Üniversite” “4”Lisanüstü” şeklinde olsun bu durumda Group 1 ve Group 2 satırlarına sırasıyla “3” ve “4” rakamlarını girmeniz gerekecek. Eğer lise ve daha az eğitim görmüşler ile üniversite ve daha yüksek eğitime sahip olanları karşılaştırmak istiyorsanız Cut point ifadesinin önündeki radyo düğmesini işaretlemeniz ve bu satıra “2” değerini girmeniz yeterli olacaktır. SPSS Cut point satırına girilen değeri “< =” (küçük eşit) olarak kabul eder.

Şimdi örneğimize dönelim. Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayınız. Karşınıza aşağıdakiler benzer tablolar gelecektir. Group Statistics tablosunda her bir grupta kaç kişi bulunduğu, bunların ortalama değerleri (Örnekte, Matematik dersinden aldıkları ortalama puanlar) ile bunlara ait standart sapma ve standart hata değerleri yer almaktadır.

Tabloda kızların ortalamasının erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farkın rastlantısal mı yoksa gerçek bir başarının göstergesi mi olduğunu belirleyebilmek için Independent Samples Test tablosunu incelememiz gerekir.

Independent Samples Test tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,29 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den küçük olduğu için, cinsiyet ile matematik dersi başarısı arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğimizde t-testi sonuçları ve gruplara ait ortamlalar birlikte değerlendirildiğinde, H0 hipotezi reddedilmiş ve kız öğrencilerin matematik dersinde erkelerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü