SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

SPSS 15.0 Kullanma Kılavuzu

15 Mayıs 2010 0 Yazar: Alıntı

İkili Regresyon

İkili Regresyon

İkili regresyonda araştırmacı, bağımsız değişken X hakkında sahip olduğu bilgilerden hareketle bağımlı değişken Y’yi tahmin etmeye çalışır. Biz aşağıdaki örneği kullanacağız; bu örnekte, eğitim yılı sayısına dayalı olarak katılımcının mesleki prestiji puanlanmaktadır. İki değişkenli regresyon analizine başlamak için aşağıdaki mönüleri seçin:

ANALYZE » REGRESSION » LINEAR

Karşınıza yukarıdaki iletişim kutusu çıkacaktır. Örneğimizde öğretmenlerin ders işleme yöntemlerinin öğrenci başarısına etkilerini inceleyeceğiz.

Bu iletişim kutusunda bağımlı değişkeninizi (Örnekte, Başarı) “Dependent” satırına, Bağımsız değişkeninizi (Örnekte, Metod) ise “Independent(s)” penceresine taşıyınız. OK tuşunu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki tablolar gelecektir. Şimdi bu tablolardaki temel göstergeleri örneğimiz üzerinden açıklayalım.

Model özeti tablosundaki R Square sütunundaki değerlerden bağımsız değişken durumundaki “Ders İşleme Metodunun” bağımlı değişken durumundaki “Öğrenci Başarısı” değişkenine ait varyansı % 54 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile öğrenci başarısının % 54’ünün ders işleme yöntemine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

ANOVA tablosunun anlamlılık sütunundaki değer ise söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Eğer bu sütundaki değer 0,05’in üzerinde olsaydı ilişkinin anlamsız (rastlantısal) olduğu yorumunu yapacaktık. Tablodaki ilişki formüle edilecek olursa;

F (1,302) = 353,954; p < 0,01 denklemi oluşturulabilir.

Katsayı (Coefficients) tablosu ise, regresyon denklemi için kullanılan regresyon katsayılarını ve bunların anlamlılık düzeylerini vermektedir. Örneğimizde eğitim metodu değişkeninin katsayısı 0,737, denklemin sabit değeri ise 1,131’dir.

Bu değerleri Y = bX + a denklemine yerleştirdiğimizde karşımıza;

Y = 0,737X + 1,131

eşitliğini elde ederiz. Bu eşitlik bize eğitim yönteminin alacağı değerlerin öğrenci başarısını nasıl etkilediğini göstermektedir.

İçindekiler

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Tümü