El-Cezerî’nin,  Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar  Adlı Eseri

El-Cezerî’nin, Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar Adlı Eseri

25 Ocak 2011 0 Yazar: Alıntı
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Oy verilmemiş. İlk oy veren olur musun?)
Loading...

Kaynakça

Kaynak: PDF Formatlı humanity.ankara.edu.tr

Kaynakça
Aslanapa, Oktay, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Başlangıç ve Gelişmesi, Ankara 1991.
Bir, Atilla, “Al-Cazari a Medieaval Engineer at Artukid Capital Diyarbakır,” TurkishReview Quarterly Digest, 1987, s. 33-43.
Bir, Atilla, The Book of “Kitâb al-Hiyal” of Banu Musa bin Shakir, İstanbul 1990.
Bir, Atilla ve Mahmut Kayral, “Cezerî’nin Döneminin Doruğu Olan MekanikDüzenekleri”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2001, Sayı 91, İstanbul 2001, s. 31-47.
Brunet, Pierre, Aldo Mielli, Historie Des Sciences Antiquité, Payot/Paris 1935.
Carra de Vaux, Le Livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques parPhilon de Byzance, édité d’aprés les versions arabes d’Oxford et de Constantinople et traduiten français, Notices et exraits des Mss., t. 38, 211p., Paris 1902.
Carra de Vaux, Les penseurs De L’Islam, Cilt II, Paris 1921.
Cezerî, Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap, Tıpkı Basım, KültürBakanlığı Yayınları 1207, Bilim ve Teknoloji Dizisi 2, Ankara 1990.
Cezerî, El-Câmi Beyne’l-İlm ve’l-Amel en-Nâfi Fî Sınaâti’l-Hiyel, Hazırlayanlar: SevimTekeli, Melek Dosay ve Yavuz Unat, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2002.
Çeçen, Kâzım, “El-Cezeri’nin Su Saatinin Rekonstrüksiyonu,” I.Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İTÜ, 14-18 Eylül 1981, s. 321-337.
Çeçen, Kâzım, “El Cezerî’nin İTÜ’de Yapılan ve Çalıştırılan Su Saati”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2001, Sayı 91, İstanbul 2001, s. 48-49.
Coomaraswamy, A.K., The Treatise of al-Jazari on Automato, Museum of Fine Arts,Boston 1924.
Drachmann, “Ktesibios, Philon and Heron; A Study in Ancient Pneumatics,” ActaHistorica Scientiarum Naturalium et Medicinalium, 4, Copenhagen 1948.
Drachmann, A.G., The Mechanical Technology of Greek and Roman Antiquity,Copenhagen, Madison, Londra 1963.
Ebü’l-İzz Cezerî Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü,Kayseri, 14 Mart 1986.
Ecnebi, Kas›m, al-Jamî’bayn al ‘ilm wa’l-‘amal al-nafi’ fî s›na’at al-hiyal, Arabic textedited by Ahmad Y. al-Hasan, Institute for the History of Arabic Science, Halep 1979.
Hill, Donald R., The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices (Kitâb fîMa’rifat al-Hiyal al-Handasiyya) by Ibn al-Razzâz al-Jazarî, Dordrecht ve Boston 1974.
Hill, Donald R., The Book of Ingenious Devices (Kitâb al-Hıyâl) by the Banu (sons of)Musa bin Shakir, Londra 1979.
Lugal, Necati; Sayılı, Aydın, Ebu Nasr il-Farabi’nin Halâ Üzerine Makalesi, Ankara1951.
Nalân Mahsereci, “12. Yüzyılda Yaşamış ‘Otomasyonun ve Robotun Atası’ Türk BilginiEbû’l-İzz el-Cezerî”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2001, Sayı 91, İstanbul 2001, s. 6-11.
Needham J., (Wang Ling ve D.J.Price ile), Heavenly Clockwork, Cambrige 1960.
Needham, J., “The Pre-Natal History of the Steam Engine,” Transactions of theNewcomen Society, 35, 1900, 1962-63.
Ökten, Sadettin, “Cezerî,” TDV İA, Cilt 7, İstanbul 1993.
Price, Derek J. De Solla, “Automata in History, Automata and the Origins ofMechanism and Mechanistic Philosophy,” Technology and Culture, Cilt V, No 1, 1964.
Sarton, George, Introduction to the History of Science, Baltimore 1927.
Schmidt, W., “Liber Philonis de Ingeniis Spiritualibus,” Heronis Alexandrini Opera,Cilt I, s.458-489, Leibzig 1899.
Schmidt, W., Pneumatica et automata, Heronis Alexandrini opera quae supersuntomnia, Cilt I, Leipzig 1899.
Tekeli, Sevim, Esin Kâhya, Melek Dosay, Remzi Demir, Hüseyin Gazi Topdemir,Yavuz Unat, Ayten Aydın Koç, Bilim Tarihine Giriş, Üçüncü Baskı, Nobel, Ankara 2001.
Tez, Zeki, Bilim ve Teknikte Ortaçağ Müslümanları, Ankara 2001.
Unat, Yavuz, “Cezerî Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2001,Sayı 91, İstanbul 2001, s. 10.
Unat, Yavuz, “Teknoloji Tarihinde Cezerî’nin Öncülleri”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2001,Sayı 91, İstanbul 2001, s. 12-18.
Unat, Yavuz, “Cezerî’nin Yapıtı”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2001, Sayı 91, İstanbul 2001,s. 18-23.
Unat, Yavuz, “Cezerî Üzerine Türkçe ve Yabancı Kaynaklar”, Bilim ve Ütopya, Ocak2001, Sayı 91, İstanbul 2001, s. 50-51.
White, Lynn, Medieval Tecnology and Social Change, Oxford 1962.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü